BETER DAN GERECHTIGHEID IN DE VORM VAN VERGELDING IS GERECHTIGHEID DIE TOT VERZOENING LEIDT
DESMOND TUTU

HERSTELBEMIDDELING TUSSEN SLACHTOFFER & DADER / VERDACHTE
Als mediator heb ik me  gespecialiseerd in het bemiddelen tussen slachtoffer en dader/verdachte, de zogenaamde herstelbemiddeling.  Via de rechtbank en/of het juridisch loket neem ik zaken in behandeling. Lokale veiligheidshuizen, politie , veiligheidscoördinatoren van gemeenten, advocaten en particulieren kunnen bij een aanvraag voor herstelbemiddeling rechtstreeks contact met me opnemen.  Als Registermediator ben ik ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand en  heb door mijn werk als unitmanager Jeugdzorg & Reclassering bij het Leger des Heils veel ervaring opgedaan in het justitiële netwerk .

DOEL VAN HERSTELBEMIDDELING
Het doel van herstelbemiddeling is het slachtoffer een kans te bieden in een veilige omgeving met de dader in gesprek te gaan onder leiding van een onafhankelijk, neutrale mediator. Het slachtoffer krijgt dan de mogelijkheid om uit te spreken  wat het gepleegde delict met haar/hem gedaan heeft. Slachtoffers voelen zich na dit gesprek vaak minder boos  en angstig. Zowel slachtoffer en dader/verdachte stellen zich hierin kwetsbaar en open naar elkaar toe op. Emoties mogen daarbij ook geuit worden.
Ook de dader/verdachte krijgt de gelegenheid om te reageren op de reactie van het slachtoffer. De dader/verdachte krijgt hierdoor inzicht in de gevolgen van  haar/zijn handelen. Belangrijk hierbij is dat de dader/verdachte luistert naar het slachtoffer en dan met name naar de gevolgen die door het delict teweeg zijn gebracht. Bij het gesprek gaat het niet om het zoeken naar de waarheid maar het praten over de beleving van de gebeurtenis, de impact en de gevolgen daarvan  gericht op een herstelproces voor zowel het slachtoffer als de dader/verdachte.

WANNEER BEMIDDELEN
Herstelbemiddeling kan helpen bij de verwerking van een misdrijf in gevallen waarbij slachtoffer en dader/verdachte elkaar niet kennen.  Vaak komen delicten ook voor in de familiaire- vrienden en kennissenkring, denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld zaken. Hierdoor wordt binnen het gezin veel leed en verdriet veroorzaakt..
Indien alle betrokken partijen herstel van de onderlinge relatie wensen dan kan herstelbemiddeling hierin een positieve bijdrage leveren.

VRIJWILLIGE DEELNAME
Deelname aan een herstelbemiddeling  is op basis van vrijwilligheid. Voordat het tot een gesprek komt  tussen slachtoffer en dader/verdachte vindt er altijd een intakegesprek plaats tussen de mediator en  slachtoffer en tussen mediator en dader/verdachte. Het verzoek tot bemiddeling kan zowel vanuit het slachtoffer als de dader/verdachte komen. Beide partijen moeten instemmen met het gesprek waarbij het slachtoffer bepaald of het gesprek uiteindelijk al dan niet doorgaat.

VERTROUWELIJK
Het gesprek is vertrouwelijk. Alles wat besproken wordt in een herstelbemiddeling mag niet worden gebruikt in een strafzaak. Een juridisch adviseur /advocaat kan en mag bij de gesprekken aanwezig zijn indien partijen daarmee akkoord gaan. Tevens kunnen partijen ervoor kiezen om mensen uit hun eigen omgeving uit te nodigen om deel te nemen aan het bemiddelingsgesprek. We noemen dit de Eigen Kracht Conferentie.

EIGEN KRACHT CONFERENTIE
Eigen kracht conferenties of Restorative Circles brengen slachtoffers en dader/verdachte samen in een kring en nodigt ze uit voor een gesprek onder leiding van twee mediators. Iedereen die bij de zaak betrokken is, kan meepraten. Zoals familieleden, vrienden en collega’s maar ook buren, politiemensen, maatschappelijk werkers en getuigen. Iedereen betreedt de kring als mens en laat zijn functie erbuiten. Dit levert vaak bijzondere gesprekken op , opener, directer en persoonlijk. Het gaat niet alleen om het spreken maar ook om het gehoord worden. Daardoor ontstaat verbinding. De tweede stap is het nemen van verantwoordelijkheid. De deelnemers wordt gevraagd om zich te herinneren waarom of waardoor ze zo hebben gehandeld. Zo hoort iedereen elkaars bedoelingen. Bij de derde stap gaat het om het maken van afspraken. Wat kunnen we doen voor elkaar? Wat bied je aan wie aan, en wat ontvang je graag van de anderen. Bij deze laatste stap is het de bedoeling om in de kring de beschadigde gevoelens van gerechtigheid en waardigheid te helen.
De eigen krachtconferenties kunnen ook opgezet worden bij conflicten tussen bijvoorbeeld jongerengroepen en bewoners in de wijk of bij conflicten op scholen en bedrijven.

LOKATIE GESPREKKEN
Plaats van het bemiddelingsgesprek is de rechtbank. Daar zijn spreekkamers gereserveerd waar deze gesprekken in een veilige omgeving voor alle betrokkenen kunnen plaatsvinden. 

CO-MEDIATION
Gezien de complexiteit van deze zaken zal het bemiddelingsproces vaak door twee mediators worden begeleid.

AFSPRAKEN VASTLEGGEN
De wederzijdse afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en ondertekend door alle partijen en de mediator(s).  Elke partij ontvangt een getekende overeenkomst.